Aktuelt

Internasjonaale ietniengïele-biejjie 21.02. 2017 - Internasjonaale ietniengïele-biejjiem heevehtibie daan biejjien. Lahkoe biejjine!
Gadtsegarhkh goevten 15.02. 2017 - Luste tjåanghkosne Gadtsegarhkh.
Vallentinebiejjie 14.02. 2017 - Vallentinebiejjie daan biejjien. Gaajhkh vaajmoej biejjie.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2017 - Lahkoe biejjine gaajhkesh dovnesh Saemien åålmegebiejjine. Daan biejjien Tåatesne heevehtibie!
Heevehtibie Rørosesne 04.02. 2017 - Daenbien Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie Rørosesne. Tryjjes lea!
Ryöjredibie Tråantese vuelkedh 03.02. 2017 - Daelie ryöjredibie Tråantese vuelkedh. Aavoedibie!
Gadtsegarhkh 25.01. 2017 - Daelie lustestalleminie maanajgujmie tjåanghkosne Gadtsegarhkh.
Gïeletjåanghkoe Vauldaelesne 23.01. 2017 - Daan våhkoen 23 learohkh jïh 7 lohkehtæjjah daesnie Vauldaelesne tjåanghkenibie. Mijjieh nalhkem daan tjåanghkosne darjobe.
Fuelhkiebiejjie Prahkesne 21.01. 2017 - Mijjieh Prahkesne tjåanghkenamme gaavnesjidh jih vytnesjidh. Fuelhkiebiejjieh daan hïeljen.
Tjaebpies daelviebiejjie 16.01. 2017 - Hijven daelviebiejjie daesnie Rørosesne daan biejjien, tjaebpies vearelde jïh biejjiegåakoe.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap