Aktuelt

Orre sijjie 14.08. 2017 - Daelie gaajhkesh mijjieh Aajegisnie vihth. Orre gåetiem åadtjome, mijjieh gåetetjen sisnie reeremen baalte. Buerie båeteme mijjien gåajhkoe!
2106 vearolde 21.06. 2017 - Giesege gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea dellie numhtie edtja giesie sjïdtedh.
Vætna 10.06. 2017 - Luste vætna-kuvsjesne Praahkesne årrodh, aaj luste gåarodh.
Heevehtimmie Elgåesne 04.06. 2017 - Stoerre heevehtimmie Elgåesne daan hïeljen. Daesnie jïjnjh heannedeminie. Gieltegs programme!
Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne 30.05. 2017 - Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne daan våhkoen. Luste barkoevoelph abpe Saepmeste gaavnedidh.
Kristusen vuelkemebiejjie. 25.05. 2017 - Kristusen vuelkemebiejjie daan biejjien, jïh kaanne guhkies hïelje naakenh dijjeste. Buerie hïelje!
Suehpeden 17. biejjien 17.05. 2017 - Lahkoe biejjine gaajhkesh dovnesh daan biejjien!
Gadtsegarhkh suehpeden 10.05. 2017 - Gïeline stååkedibie jïh lustestallebe tjåanghkosne Gadtsegarhkh.
Dåaroe orriji jaepien 1945 08.05. 2017 - Daan biejjien edtjebe mujhtedh dåaroe orriji jaepien 1945.
Suehpeden voestes biejjien 01.05. 2017 - Dellie suehpeden sjïdti, jïh aaj internasjonaale barkiji biejjie daan biejjien.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap