Aktuelt

Gadtsegarhkh golken 18.10. 2017 - Tjåanghkosne Gadtsegarhkh tryjjedibie jïh aalkeme krovhte-fealloem darjodh.
åaspt 2 16.10. 2017 - Daelie mijjen gïelekuvsje åarjelsaemien pratihkeles tsiehkine 2.boelhke aalkeme. Gïeltegs!
Tjaktjen tjåanghkoe 01.10. 2017 - Gæjhtoe Tjaktjen Tjåanghkoe, gïeltegs jïh buerie programmen åvteste. Gaajhkesh mijjieh learohkh, studeenth jïh lohkehtæjjah madtjeles.
Gïeletjåanghkoe jåas 26.09. 2017 - Aavoedibie gïeletjåanghkose jåarkeskuvline. Gïeltegs programme tjaktjen tjåanghkoen noerekonferansesne. Edtjebe dovne Fovsenasse jïh Snåasese.
Gadtsegarhkh skïereden 20.09. 2017 - Prahkesne tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Gööleminie jïh vuertieminie mejtie dïjpeminie.
Gïelekafe 14.09. 2017 - Luste gïelekafesne årrodh! Spïeledibie jïh saemestibie. Tryjjes!
Veadtam gårredh kuvsje 08.09. 2017 - Lïereminie guktie veadtam gårredh kuvsjesne. Nov gujhth sööjmes barkoe, men væjhkelåbpoe sjïdtebe jïh tjaebpebe sjædta.
Aalkoekuvsje 04.09. 2017 - Daelie mijjen studeenth diekie båateme. Aavoedibie aalkoekuvsjine aelkedh!
gadtsegarhkh mïetsken 31.08. 2017 - Libie vadtesem ohtseminie tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Maehtebe dam gaavnedh? Gieltegs jïh luste.
Orre sijjie 14.08. 2017 - Daelie gaajhkesh mijjieh Aajegisnie vihth. Orre gåetiem åadtjome, mijjieh gåetetjen sisnie reeremen baalte. Buerie båeteme mijjien gåajhkoe!

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap