Aktuelt

Kuvje nejpie guksie 12 25.03. 2017 - Nejpiem jallh guksiem naajeminie kuvsjesne. Tjaebpies sjædta!
Gadtseg njoktjen 21.03. 2017 - Luste bovtsh bïepmehtidh jïh dejgujmie vuejedh! -Gadtsegarhkh
Gaavnedibie R Saemien virre 20.03. 2017 - Edtjebe filmen «Saemien vïrre» vuartasjidh tjåanghkosne Gaavnedibie Rørosesne.
Kåanste Plassjesne 14.03. 2017 - Daan våhkoen aamhtese daesnie lea “Kåanste Plassjesne”. Tjiehpiedæjja Niklas Blindh sov guvvieh Bergstaden hotellesne vuesehte.
Kuvsje nejpie guksie 10.03. 2017 - Aalkeme nejpiem jallh guksiem darjodh kuvsjesne. Læhkoe barkojne!
Daelvie-eejehtimmie illeme 06.03. 2017 - Dellie daelvie-eejehtimmie illeme, jïh gaajhkesh bååstede barkosne mijjen luvnie. Hijven hov!
Daelvie-eejehtimmie 27.02. 2017 - Sjeavohth daesnie Rørosen jåarhkeskuvlesne jïh Aajegisnie, daelvie-eejehtimmie daan våhkoen.
Rørosen sjeltie 22.02. 2017 - Rørosen sjeltie rïhpesti jååktan. Daan våhkoen åadtjobe lustestalledh, åehpies almetjh råakedh jïh ovmessie aath åestedh.
Internasjonaale ietniengïele-biejjie 21.02. 2017 - Internasjonaale ietniengïele-biejjiem heevehtibie daan biejjien. Lahkoe biejjine!
Gadtsegarhkh goevten 15.02. 2017 - Luste tjåanghkosne Gadtsegarhkh.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap