Aktuelt

Tjaebpies daelviebiejjie 16.01. 2017 - Hijven daelviebiejjie daesnie Rørosesne daan biejjien, tjaebpies vearelde jïh biejjiegåakoe.
Jåvle orreje 13.01. 2017 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Jåvle orreje.
Luhkiegåalmeden jåvlebiejjie 06.01. 2017 - Luhkiegåalmeden jåvlebiejjie. Daan biejjien maahta elmie sjïdtedh lopmine vuj ebrine.
Orre jaepie 01.01. 2017 - Voestes orrejaepie-biejjie daan biejjien, jïh daelie jaepie 2017 sjædta. Buerie orre jaepie!
Jåvle-iehkede 24.12. 2016 - Daan biejjien lea stroehte-biejjie, jïh daan iehkeden jåvle-iehkede jallh stroehte-biejjie.
Njealjede adveente 18.12. 2016 - Njealjede adveente daan biejjien. Dellie njielje tjovkesh båeltebe.
Lucia-biejjie 13.12. 2016 - Lucia-biejjie daan biejjien. Maanah Lucia-raajrojne vaedtsieh.
Gåalmede adveente 11.12. 2016 - Gåalmede adveente daan biejjien. Dellie golme tjovkesh båeltebe.
Lïemkede 09.12. 2016 - Gosse boelte plaave daelvege dellie lïemkede sjædta. Gosse moeresne jijsie daelvege dellie lïemkede sjædta.
Mubpie adveente 04.12. 2016 - Mubpie adveente daan biejjien. Dellie göökte tjovkesh båeltebe.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap