gadtsegarhkh mïetsken

Av Maja Kristine Jåma 3 uker siden
Hjem  /  Boks  /  gadtsegarhkh mïetsken

Libie vadtesem ohtseminie tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Maehtebe dam gaavnedh? Gieltegs jïh luste.

Kategori:
  Boks