Saernieh

Gadtsegarhkh skïereden 20.09. 2017 - Praahkesne tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Gööleminie jïh vuertieminie mejtie dïjpeminie.
Gïelekafe 14.09. 2017 - Luste gïelekafesne årrodh! Spïeledibie jïh saemestibie. Tryjjes!
Veadtam gårredh kuvsje 08.09. 2017 - Lïereminie guktie veadtam gårredh kuvsjesne. Nov gujhth sööjmes barkoe, men væjhkelåbpoe sjïdtebe jïh tjaebpebe sjædta.
Aalkoekuvsje 04.09. 2017 - Daelie mijjen studeenth diekie båateme. Aavoedibie aalkoekuvsjine aelkedh!
gadtsegarhkh mïetsken 31.08. 2017 - Libie vadtesem ohtseminie tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Maehtebe dam gaavnedh? Gieltegs jïh luste.
Orre sijjie 14.08. 2017 - Daelie gaajhkesh mijjieh Aajegisnie vihth. Orre gåetiem åadtjome, mijjieh gåetetjen sisnie reeremen baalte. Buerie båeteme mijjien gåajhkoe!
2106 vearolde 21.06. 2017 - Giesege gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea dellie numhtie edtja giesie sjïdtedh.
Vætna 10.06. 2017 - Luste vætna-kuvsjesne Praahkesne årrodh, aaj luste gåarodh.
Heevehtimmie Elgåesne 04.06. 2017 - Stoerre heevehtimmie Elgåesne daan hïeljen. Daesnie jïjnjh heannedeminie. Gieltegs programme!
Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne 30.05. 2017 - Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne daan våhkoen. Luste barkoevoelph abpe Saepmeste gaavnedidh.

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.