Saernieh

2106 vearolde 21.06. 2017 - Giesege gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea dellie numhtie edtja giesie sjïdtedh.
Vætna 10.06. 2017 - Luste vætna-kuvsjesne Praahkesne årrodh, aaj luste gåarodh.
Heevehtimmie Elgåesne 04.06. 2017 - Stoerre heevehtimmie Elgåesne daan hïeljen. Daesnie jïjnjh heannedeminie. Gieltegs programme!
Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne 30.05. 2017 - Gïelejarngetjåanghkoe Vuonnabahtesne daan våhkoen. Luste barkoevoelph abpe Saepmeste gaavnedidh.
Kristusen vuelkemebiejjie. 25.05. 2017 - Kristusen vuelkemebiejjie daan biejjien, jïh kaanne guhkies hïelje naakenh dijjeste. Buerie hïelje!
Suehpeden 17. biejjien 17.05. 2017 - Lahkoe biejjine gaajhkesh dovnesh daan biejjien!
Gadtsegarhkh suehpeden 10.05. 2017 - Gïeline stååkedibie jïh lustestallebe tjåanghkosne Gadtsegarhkh.
Dåaroe orriji jaepien 1945 08.05. 2017 - Daan biejjien edtjebe mujhtedh dåaroe orriji jaepien 1945.
Suehpeden voestes biejjien 01.05. 2017 - Dellie suehpeden sjïdti, jïh aaj internasjonaale barkiji biejjie daan biejjien.
Gïjrejuhteme minuhteste minuhtese 25.04. 2017 - Jååktan gïjrejuhteme maajetjh eelki Nrk2 kanaalesne, jïh nrk.no/rein sæjrosne. Desnie åådtjobe Fála sïjten krievvien juhtemen daelvielaanteste giesielaantese tjåavodh.

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.