2106 vearolde

Tjaelije Maja Kristine Jåma 6 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  2106 vearolde

Giesege gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea dellie numhtie edtja giesie sjïdtedh.

Category:
  Bokse