Gïeletjåanghkoe jåas

Tjaelije Maja Kristine Jåma 3 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gïeletjåanghkoe jåas

Aavoedibie gïeletjåanghkose jåarkeskuvline. Gïeltegs programme tjaktjen tjåanghkoen noerekonferansesne. Edtjebe dovne Fovsenasse jïh Snåasese.

Category:
  Bokse