Kristusen vuelkemebiejjie.

Tjaelije Toini Bergstrøm 7 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Kristusen vuelkemebiejjie.

Kristusen vuelkemebiejjie daan biejjien, jïh kaanne guhkies hïelje naakenh dijjeste. Buerie hïelje!

Category:
  Bokse