Orre sijjie

Tjaelije Maja Kristine Jåma 4 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Orre sijjie

Daelie gaajhkesh mijjieh Aajegisnie vihth. Orre gåetiem åadtjome, mijjieh gåetetjen sisnie reeremen baalte. Buerie båeteme mijjien gåajhkoe!

Category:
  Bokse