Veadtam gårredh kuvsje

Tjaelije Maja Kristine Jåma 3 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Veadtam gårredh kuvsje

Lïereminie guktie veadtam gårredh kuvsjesne. Nov gujhth sööjmes barkoe, men væjhkelåbpoe sjïdtebe jïh tjaebpebe sjædta.

Category:
  Bokse