Suehpeden voestes biejjien

Av Toini Bergstrøm 7 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Suehpeden voestes biejjien

Dellie suehpeden sjïdti, jïh aaj internasjonaale barkiji biejjie daan biejjien.

Kategori:
  Boks