Tjaktjen tjåanghkoe

Av Toini Bergstrøm 10 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Tjaktjen tjåanghkoe

Gæjhtoe Tjaktjen Tjåanghkoe, gïeltegs jïh buerie programmen åvteste. Gaajhkesh mijjieh learohkh, studeenth jïh lohkehtæjjah madtjeles.

Kategori:
  Boks