Veadtam gårredh kuvsje

Av Maja Kristine Jåma 6 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Veadtam gårredh kuvsje

Lïereminie guktie veadtam gårredh kuvsjesne. Nov gujhth sööjmes barkoe, men væjhkelåbpoe sjïdtebe jïh tjaebpebe sjædta.

Kategori:
  Boks