Lettleste tekster: Sosijaale meediji bïjre

Tjaelije Toini Bergstrøm 11 askh juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Lettleste tekster: Sosijaale meediji bïjre

Tanken bak lettleste hefter er at ungdom med lese- og skrivevansker skal få lese om og arbeide med aktuelle tema tilpasset deres nivå. På sørsamisk finnes lite tilrettelagte læremidler, og lite er oversatt for ungdom.

Lettleste hefter består av 6 hefter med ulike tema:

  • Gieriesvoete
  • Sosijaale meediji bïjre
  • Bïjlekåarhten jïh vijremepryövoen bïjre
  • Jåarhkeskuvlesne aelkedh
  • Identiteete
  • Båatsoe-jieleme

Her finner du heftet «Sosijaale meediji bïjre» som består av tekster innenfor temaet med tilhørende ordlister, arbeidsoppgaver og lydfiler.

Heftene er skrevet med korte setninger, og med skrift-typen Times New Roman, størrelse 12 og 14.  Det er en lesbar skrifttype som ofte brukes på papir; både i aviser og romaner. Tekststørrelse, utforming, avstand mellom linjer, avstand mellom ord, bakgrunnsfarge og tekst har innvirkning på leseferdighet. Med disse heftene håper vi å bidra til å motivere og styrke sørsamiske ungdommers leseevne. Heftene finnes også på lydfil. De fleste ungdommer med lesevansker vil ikke stigmatiseres, derfor er det viktig at heftene blir laget slik at de kan brukes til andre på andre nivå også, det er temaene som er viktige.

Målgruppen er sørsamiske elever på videregående skole, alder 16-18 år, men kan også brukes for elever i ungdomsskolen. Heftene er laget etter læreplanen LS20: Sørsamisk som andrespråk, samisk 3, nivå 4 og 5.

Heftene lastes ned gratis fra Aajege sin» hjemmeside, og skrives ut på egen printer. Husk å skrive ut dokumentet som hefte i A5-format. Ta kontakt dersom det oppstår problem med å åpne filen.

Vi tar gjerne imot språklige innspill fra dere som bruker temaheftet. Innspill vil bli vurdert, og eventuelt komme med i en revidert utgave.

Aasta Joma Granefjell har vært prosjektleder for prosjektet, med kollegiet ved Aajege som referansegruppe for faglige og språklige innspill samt korrekturlesing. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.