Maahtoeh

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie. Gaajhkh dah tjaalegh gååvnesh daesnie.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne. Learoevierhtieh mah dennie sæjrosne gaavnesjieh maahta vïedtjedh jïh olkese tjaeledh.

Gaajhkh
0
Daajroeh
0
Learoevierhtieh
0

uTalk Saami Southern

25. October 2018

 1

Reisespillet

17. August 2016

 3

Gie manne? – Hvem er jeg?

17. August 2016

 3

Gïelese

17. August 2016

 3

Moerh – Trær

17. August 2016

 3

Bååhkesjidh – Å bake

17. August 2016

 3

Tjoejkedh – Gå på ski

17. August 2016

 4

Slangespillet

1. August 2016

 3

Klokkespillet

1. April 2016

 3

Mïerhkh

25. March 2016

 3

OAHPA – Åarjel!

5. February 2016

 3

Dålle – Ild

21. March 2015

 1

Gïelebaalkan mietie

20. March 2015

 3
Load more