Mij baakojde? – Hvilket ord?

Tjaelije Aajege 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Maahtoeh  /  Mij baakojde? – Hvilket ord?

«Mij baakojde?» er et ordkortspill som er utviklet for språkinnlæring i sørsamisk. Formålet med spillet er å utvikle og fremme muntlige språk-ferdigheter og evnen til å kommunisere på språket.Spillet er organisert i forskjellige temaområder, og et viktig mål er også å lære og å bruke et sentralt ordforråd innenfor hvert tema.

Ordtilfanget i spillet er knyttet både til terminologi i tilknytning til samisk kultur og tradisjonell levemåte, samt nydannede ord på nye samfunnsområder. Hvert hovedtema har egen farge eller felles farge med beslektede tema, slik at det skal være enklere å holde orden på kortene og hvilke kort som tilhører hvilket tema/ temaer.

Spillet brukes av to personer/ elever sammen, eller mellom elev og lærer, alternativt av flere deltakere sammen i en spillsituasjon. Den muntlige kommunikasjonen står i sentrum, det vil si det å forstå hverandre og gjøre seg forstått i en samtalesituasjon.

Spillet består av kort med hvert seks ord som hører sammen, hvorav ett av ordene skal forklares og forstås. Deltakerne skal vekselvis trekke kort og forklare for hverandre uten å si det aktuelle ordet. Gjennom medspillerens forklaringer skal man da forstå hvilket ord det gjelder. De andre ordene på kortet kan brukes til hjelp for å forklare ordet. Disse lastes ned på egen datamaskin for utskrift. For nærmere veiledning se vedlegg.

Marit Fjellheim har hatt ansvar for utvikling og produksjon fra idé til ferdig produkt. Anne Rustad har utviklet helhetlig design og layout. Anja Fjellheim Labj har vært engasjert som sørsamisk korrektur leser. Helen Blind Brandsfjell, Sissel Jåma, Ida Ljungberg, Aino Danielsen og Toini Bergstrøm har fungert som referansegruppe for prosjektet for språklige og faglige innspill. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Aajege.

Filene hentes her:
Mij baakojde – spillekort » [PDF, 23.8 mb]
Mij baakojde – spilleveiledning » [PDF, 285 kb]

Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post.