BESØKSADRESSE

Aajege
Sundveien 12
7374 Røros

(+47) 74 17 58 00

POSTADRESSE

Aajege
Postboks 301
7361 Røros

Aajege er et samisk språk- og kultursenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser, aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø.

Aajege skal bidra til økt forankring i samisk språk, kultur og identitet for enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet.

Aajege eies av Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er organisert under Trøndelag fylkeskommune, og lokalisert ved Røros videregående skole som en egen avdeling. Aajege har offentlig grunnfinansiering som finansieres fra kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Senterets drift er også finansiert gjennom ulike prosjekter og oppdrag i tråd med hovedmålsettingene.

Geografisk ansvarsområde

Det primære ansvarsområdet for Aajege er «trekanten» vest for riksgrensa: Meråker — Trollheimen — Engerdal, et område som opp gjennom historia benevnes som Rørossamisk område. Andre som bor utenfor dette området, skal også kunne betjenes av Aajege. Tiltak og virksomhet lokaliseres fortrinnsvis til ulike steder innenfor Rørossamisk område.

Målgrupper

Aajege har 3 hovedmålgrupper som beskrives i henhold til nivåer og hensikten med arbeidet ovenfor hver målgruppe.

Nivå 1: Enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet.
Kjernemålgruppa er enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet. Aldersgruppe på målgruppa er fra barnehagebarn via småskole, videregående elever, studenter og voksne til eldre. Aktiviteter og aktivitetenes innhold tilpasses målgruppas utgangspunkt og behov. Her er det store variasjoner, og derfor også store variasjoner i tiltak og tilbud.

Nivå 2: Samiske organisasjoner, institusjoner og næringer.
Målgruppa innbefatter blant annet samiske skoler og ressursskoler, en rekke samiske organisasjoner og foreninger, institusjoner, andre samiske språksentre og Sametinget. For denne målgruppa skal Aajege bidra med kompetanse og være en samarbeidspartner i arbeidet med samisk språk, kultur og næring. Man skal hente kompetanse, påvirke og bygge nettverk for å bedre kunne betjene egen kjernemålgruppe. Aajege er «bindeleddet» mellom denne målgruppa og samiske privatpersoner i sørsamisk område.

Nivå 3: Andre målgrupper
Målgruppa innbefatter bl.a. politikere og administrasjon i aktuelle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, direktorater, departement og annen statlig forvaltning. Til denne målgruppa er det behov for tydelighet om Aajeges virke, behov og resultater. Informasjon, kunnskap og opplysning om samisk kultur, historie og samfunn. Konkrete opplysninger om muligheter innenfor f. eks. samisk språkforvaltningsområde. Behov for opplysning om sine offentlige forpliktelser (lovverket). Sentrale stikkord i arbeidet med denne målgruppa er samarbeid, nettverksbygging, informasjon og dialog.

Hovedmålsettinger

Aajege har et ansvar i forhold til sørsamisk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er et mål å initiere til prosjekter som gir en helhetlig måloppnåelse for sentrets drift. Satsningsområder og arbeidsfelt kan variere over tid.

Aajege arbeider med følgende hovedmålsettinger:

  1. Vitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur.
  2. Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring.
  3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging.
  4. Øke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv.

Vedlegg

Strategidokument 2011-2024

Klikk her for å laste ned dokumentet

Årsrapport for Aajege 2021

Klikk her for å laste ned dokumentet

Nyttige lenker

Toini Bergstrøm, daglig leder

Ansvar for ledelse og administrasjon, initiering av nye tiltak og kurs, voksenopplæring, arrangementer og informasjon.
toibe@trondelagfylke.no
74 17 76 03 / 907 23 513

Helen Blind Brandsfjell

Ansvar for opplæring i sørsamisk på videregående skoles nivå, voksenopplæring, sørsamisk språkarbeid og prosjekter. helbr@trondelagfylke.no
74 17 7551 / 908 47 363

Marit Fjellheim

Ansvar for opplæring i sørsamisk på videregående skoles nivå, voksenopplæring, sørsamisk språkarbeid og prosjekter. marfje@trondelagfylke.no
74 17 7586 / 911 42 105

Aasta Joma Granefjell

Ansvar for opplæring i sørsamisk i videregående skoles nivå, voksenopplæring, sørsamisk språkarbeid og prosjekter.
aastgran@trondelagfylke.no
74 17 75 23/ 912 40 620

Laila Mari Brandsfjell

Ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av sørsamiske språkaktiviteter, kurs, arrangement og prosjekter.
laibra@trondelagfylke.no
74 17 97 47/ 93 26 53 54

Nicklas Danielsen

Ansvar for aktiviteter og prosjekter innenfor sørsamisk kulturhistorie og institusjonsutvikling i Rørosregionen.
nicda@trondelagfylke.no
74 17 6162/ 994 62963

Ida Ljungberg

Ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av Raasten rastah.
idalj@trondelagfylke.no
74 17 65 97/ +46 707 545 995

Malin Wilks

Ansvar for prosjekt med utvikling av barnehagelæremidler.
malwi@trondelagfylke.no
74 17 94 41/ 48 21 95 91