Digitalt læremiddel sørsamisk som 1. språk

Av Toini Bergstrøm 5 år siden
Hjem  /  Læring  /  Digitalt læremiddel sørsamisk som 1. språk

Sørsamisk NDLA arbeider med å utvikle læremidler for sørsamisk som 1. språk på studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skoles nivå. Læremidlet har blitt publisert fortløpende underveis som det er blitt utviklet. Gjennom dette prosjektet er det blitt utviklet læringsressurser for vg1, vg2 og vg3. Læringsressursene er blitt utviklet etter Kunnskapsløftet 2006, men vil bli fornyet til Fagfornyelsen 2020 etter hvert som ny reform innføres.

Læremidlet består av fagtekster med bilder, arbeidsoppgaver, interaktive oppgaver, videoer, og lenker til andre faglige ressurser. Lærestoffet er rettet inn mot kompetansemålene i læreplanen. Læremidlet er åpent for alle, og er gratis for brukeren. Dette innebærer at også andre brukere enn den videregående skolen kan benytte seg av læremidlet.

Fagstoffet er utviklet av fagredaksjonen for faget, som er sammensatt av fagpersoner fra Grong videregående skole og Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter/ Røros videregående skole. Redaksjonen har bestått av Liv Karin Joma og Sigbjørn Dunfjeld fra Grong videregående skole. Fra Aajege – Samisk språk- og kultursenter/ Røros videregående skoler er Helen Blind Bransfjell, Marit Fjellheim, Aasta Joma Granefjell og Toini Bergstrøm redaksjonsmedlemmer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Grong vgs og Røros vgs/ Aajege hvor vi ser hele det sørsamiske språkområdet under ett, også nordover og østover. Gjennom prosjektet tar Trøndelag fylkeskommunene et nasjonalt ansvar for sørsamiske digitale læremidler på videregående skoles nivå. Prosjekteier er Trøndelag fylkeskommune og finansieres av Sametinget, Norsk digital læringsarena (NDLA) og Trøndelag fylkeskommune.

Følg med på NDLA!

For mer informasjon ta kontakt med:
• Redaktør Liv Karin Joma, Grong videregående skole, tlf. 993 63 195, mail livjo@trondelagfylke.no/ livkarinjoma@ndla.no
• Prosjektleder Toini Bergstrøm, Aajege, tlf. 907 23 513, mail toibe@trondelagfylke.no