Aktiviteter

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole

Det gis tilbud om opplæring i sørsamisk på videregående skoles nivå. Opplæringen kan gis på ulike språknivå; samisk som 1. språk og samisk som 2. språk (samisk 2, 3 og 4). Undervisningen gjennomføres som ordinær opplæring ved Røros videregående skole med læreren i klasserommet, eller som fjernundervisning gjennom PC eller videokonferanse til andre skoler.

Etter behov kan vi organisere og gjennomføre opplæring i programfag for Vg2 Reindrift og Vg2 Duedtie i samarbeid med Røros videregående skole.

Nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne

Det gis tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole på ulike nivå; «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng», «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2», 15 studiepoeng og «Sørsamisk semesteremne, 30 studiepoeng». Studiene gjennomføres etter behov, samt under forutsetning av finansiering og mange nok deltagere.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde hos oss er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter. Det tilrettelegges for møteplasser og språkarenaer for ulike aldersgrupper.

Oversikt aktiviteter

Gadtsegarhkh

Gadtsegarhkh er en samisk språkarena for barn i Rørossamisk område, med samling på ettermiddag en gang i måneden. På samlingene får barna servert mat, delta i samlingsstund og aktiviteter som innbyr til språklig, sosial og kulturell samhandling.

Les mer her »

Fueriegadtjh

Fueriegadtjh er en samisk språksamling for eldre barn og ungdom i Rørossamisk område, med samling på ettermiddag en gang i måneden. På samlingene får man servert mat, delta i samlingsstund og aktiviteter som innbyr til språklig, sosial og kulturell samhandling.

Les mer her »

Tjåanghkoesijjieh jïh öörnemh

Aajege tilrettelegger for ulike samiske møteplasser og arrangement, alene eller i samarbeid med andre. Viktige arrangement som gjennomføres fast er markering av Samefolkets dag, Raasten rastah og helseseminar. I tillegg tilrettelegges det for andre møteplasser som seminarer, temadager og møter etter behov.

Les mer her »

Aalkoekuvsje 1

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk høgskole å igangsette nybegynneropplæring del 1 på 15 studiepoeng i sørsamisk for voksne som deltidskurs høsten 2022.  Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Les mer her »

Aalkoekuvsje 2

Aajege planlegger i samarbeid med Røros videregående skole å igangsette nybegynneropplæring del 2 på 15 studiepoeng i sørsamisk for voksne som deltidsstudie våren 2021. Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Les mer her »

Bieliejaepielohkeme

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole i Kautokeino å sette i gang «Sørsamisk semesteremne, 30 studiepoeng» som deltidsstudie skoleåret 2021/22. Studiet er beregnet for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Les mer her »

Maadthskuvlen gïeletjåanghkoeh

Aajege tilbyr i samarbeid med Røros skole tre samiske språk- og kultursamlinger for elever i grunnskolen fra Rørossamisk område i løpet av et skoleår. Hver samling er knyttet opp imot et tema innenfor samisk læreplan.

Les mer her »

Jåarhkeskuvlen gïeletjåanghkoeh

Det tilbys til sammen to samiske språk- og kultursamlinger for elever i videregående skole som har sin samiskopplæring gjennom Aajege. Hver samling er knyttet opp imot et tema innenfor samisk læreplan.

Les mer her »

Vytnesjidh

Det tilrettelegges for samisk språk- og kulturell arena for voksne der man tar utgangspunkt i arbeid med mjuk eller hard sløyd. Sørsamisk terminologi knyttes opp imot et konkret tema innenfor sørsamisk håndverk. Tiltaket gjennomføres som sløydkurs, aktivitetsdag eller kveld.

Les mer her »