Saernieh

Saemiej åålmege-biejjie! 06.02. 2022 - Lahkoe Saemiej åålmege-biejjine gaajhkesh dovnes!
Jåvle orreje daan biejjien 13.01. 2022 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.
Buerie orre jaepie! 01.01. 2022 - Buerie orre jaepie! Dellie gaajhkesh bååstede barkosne eejehtimmien mænngan mijjen luvnie.
Lahkoe jåvlh 21.12. 2021 - Vaajtelibie lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie gaajhkesidie!
Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne 29.10. 2021 - Daan biejjien vïjhteden biejjien gïelevåhkosne. Akte sjïdtije voerkesvoete saemiej luvnie gïelen jïh gïeleveeljemen bïjre, jïh ahkedh jienebh veeljieh meatan årrodh kuvsjine juktie gïelem bååstede vaeltedh maam aarebi boelvh leah dasseme.
Njealjeden biejjien gïelevåhkosne 28.10. 2021 - Daan biejjien njealjeden biejjien gïelevåhkosne. Jalhts leah vaahresne nåhkedidh, saemien gïelh jåerhkieh kreeptjedidh. Nov lea håhkoe.
Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne 27.10. 2021 - Daan biejjien gåalmeden biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme.
Mubpien biejjien gïelevåhkosne 26.10. 2021 - Daan biejjien mubpien biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe lea aktivyöki barkoe juktie daajroem saemien gïeli bïjre våajnoes darjodh jïh lissiehtidh abpe seabradahkesne.
Voestes biejjien gïelevåhkosne 25.10. 2021 - Daan biejjien voestes biejjien gïelevåhkosne. Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem lehkiem.
Raasten rastah 2021 30.09. 2021 - Daan hïeljen Raasten rastah 2021. Aavoedibie festivaalese – ovmessieh öörnemh dåeriedidh jïh almetjh gaavnedidh.

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.