Saernieh

Gïelevåhkoe laavadahken 26.10. 2019 - Daenbien, ts. 1100 raejeste, fuelhkiebiejjie Aajegisnie jïjnjh ovmese darjomigujmie abpe fualhkan. Ts. 1600 maahtah bearkoekrovhtem byöpmedidh Gallas:en luvnie.
Gïelevåhkoe bearjadahken 25.10. 2019 - Daenbien minikonseerte Tanja Nordfjelline jïh quiz-ïehkede Solheim Pensjonatesne ts. 1900 raejeste. Buerie båeteme!
Gïelevåhkoe duarstan 24.10. 2019 - Daenbien pressekonferaanse jïh åarjelsaemien audioguide-luejhteme Rørosmuse:sne ts. 1400.
Gïelevåhkoe gaskevåhkoen 23.10. 2019 - Daenbien Aajege saemien gïelekafé:m vytnesjimmine öörnedahta Aajegisnie ts. 1730 – 2030. Båetieh mijjine vytnesjidh! Aajege prïhtjegh jïh löövjh böörie. Ts. 1900 dle Hans Vintervold jïh Morten Tøndel Plassjen tjïelteste edtjijægan Bergstadstipeendem Laila Mari Brandsfjell:se juekedh.
Gïelevåhkoe måantan 21.10. 2019 - Daelie Gïelevåhkoe aalkeme, jïh daenbien lohkeme Rørosmuse:sne ts.19, aamhtsine “Samiske spor i det norske språket”, Tove Bull:ine.
Buerie giesie 02.07. 2019 - Dellie eejehtalleme mijjen luvnie. Håhkesjem hijven giesie dijjide sjædta. Buerie giesie.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2019 - Daan biejjien saemien åålmegebiejjiem heevehtibie. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Healsoeseminaare Sjïeredaelesne 25.01. 2019 - Healsoeseminaare Sjïeredaelesne jååktan jïh daan biejjien. Ij dan gallesh mah dejnie healsoeseminaarine aerebe orreme, daan jaepien mahte 90 almetjh daesnie. Hijven!
Buerie orre jaepie 04.01. 2019 - Bååstede barkosne mijjen luvnie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!
Lahkoe jåvlh 21.12. 2018 - Dellie jåvle-eejehtalleme mijjen luvnie. Gaavnedibie vïjhth jåvli mænngan. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.