Saernieh

Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne 29.10. 2021 - Daan biejjien vïjhteden biejjien gïelevåhkosne. Akte sjïdtije voerkesvoete saemiej luvnie gïelen jïh gïeleveeljemen bïjre, jïh ahkedh jienebh veeljieh meatan årrodh kuvsjine juktie gïelem bååstede vaeltedh maam aarebi boelvh leah dasseme.
Njealjeden biejjien gïelevåhkosne 28.10. 2021 - Daan biejjien njealjeden biejjien gïelevåhkosne. Jalhts leah vaahresne nåhkedidh, saemien gïelh jåerhkieh kreeptjedidh. Nov lea håhkoe.
Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne 27.10. 2021 - Daan biejjien gåalmeden biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme.
Mubpien biejjien gïelevåhkosne 26.10. 2021 - Daan biejjien mubpien biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe lea aktivyöki barkoe juktie daajroem saemien gïeli bïjre våajnoes darjodh jïh lissiehtidh abpe seabradahkesne.
Voestes biejjien gïelevåhkosne 25.10. 2021 - Daan biejjien voestes biejjien gïelevåhkosne. Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem lehkiem.
Raasten rastah 2021 30.09. 2021 - Daan hïeljen Raasten rastah 2021. Aavoedibie festivaalese – ovmessieh öörnemh dåeriedidh jïh almetjh gaavnedidh.
Giesie-eejehtimmie 08.07. 2021 - Dellie giesie-eejehtimmie mijjen luvnie Aajegisnie. Håhkesjibie hijven giesie sjædta dijjese.
Buerie påaske 26.03. 2021 - Vaajtelibie gaajhkide buerie påaske.
Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie 08.03. 2021 - Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie. Daan biejjien mijjieh gaajhkh mijjen væjkeles jïh vïssjeles nyjsenæjjah heevehtibie. Mijjen maadteraahkah, aahkah, tjidtjieh, nïejth, vuanovh, mænnjah, vööntemh, gåeskieh, muahrah, seasah jïh jienebh, mijjieh dejtie daan biejjien earoehtibie.
Saemiej åålmege-biejjie! 06.02. 2021 - Lahkoe Saemiej åålmege-biejjine!

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.