Saernieh

Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne 16.11. 2018 - Dan hïeljen Aajegen lea gapta jïh væjjoekuvsje Plassjesne. Mijjen lohketæjja lea Franciska Rensberg. Aavoedibie!
Healjamæssa 04.11. 2018 - Healjamæssa, dellie mujhtebe dah mah sealadamme.
Dallegh daelvie sjædta 22.10. 2018 - Daan biejjien tjuatsa Plassjesne. Heblies vearelde. Dallegh daelvie sjædta.
Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen. 08.10. 2018 - Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.
Raasten rastah 2019 aalka 27.09. 2018 - Dellie Raasten rastah 2019 aalka. Aavoedibie!
Bååstede barkose 13.08. 2018 - Gaajhkesh dah lohkehtæjjah bååstede barkose båetieh. Dellie maehtebe aalkedh barkedh vïjhth.
Buerie giesie 22.06. 2018 - Dellie learohkh jïh lohkehtæjjah eejehtalleminie aelkieh. Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Saemiedigkieraeriem gaavnedibie 20.06. 2018 - Daan biejjien Saemiedigkieraeriem Stïentjesne gaavnedibie. Edtjebe orre prosjeekth dejtie åehpiedehtedh.
Åarjelsaemien NDLA 07.06. 2018 - Naaken mijjeste dejnie prosjeektine “Åarjelsaemien NDLA`ine” Kråangkesne barkeminie daan biejjien. Hijven ektesne barkedh.
Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne 05.06. 2018 - Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne daan bijjien jïh jirreden. Luste dah jeatjah gïelebarkijh Nöörjesne gaavnedidh.

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.