Saernieh

Buerie giesie 02.07. 2019 - Dellie eejehtalleme mijjen luvnie. Håhkesjem hijven giesie dijjide sjædta. Buerie giesie.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2019 - Daan biejjien saemien åålmegebiejjiem heevehtibie. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Healsoeseminaare Sjïeredaelesne 25.01. 2019 - Healsoeseminaare Sjïeredaelesne jååktan jïh daan biejjien. Ij dan gallesh mah dejnie healsoeseminaarine aerebe orreme, daan jaepien mahte 90 almetjh daesnie. Hijven!
Buerie orre jaepie 04.01. 2019 - Bååstede barkosne mijjen luvnie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!
Lahkoe jåvlh 21.12. 2018 - Dellie jåvle-eejehtalleme mijjen luvnie. Gaavnedibie vïjhth jåvli mænngan. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!
Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne 16.11. 2018 - Dan hïeljen Aajegen lea gapta jïh væjjoekuvsje Plassjesne. Mijjen lohketæjja lea Franciska Rensberg. Aavoedibie!
Healjamæssa 04.11. 2018 - Healjamæssa, dellie mujhtebe dah mah sealadamme.
Dallegh daelvie sjædta 22.10. 2018 - Daan biejjien tjuatsa Plassjesne. Heblies vearelde. Dallegh daelvie sjædta.
Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen. 08.10. 2018 - Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.
Raasten rastah 2019 aalka 27.09. 2018 - Dellie Raasten rastah 2019 aalka. Aavoedibie!

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.