Saernieh

Buerie påaske 26.03. 2021 - Vaajtelibie gaajhkide buerie påaske.
Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie 08.03. 2021 - Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie. Daan biejjien mijjieh gaajhkh mijjen væjkeles jïh vïssjeles nyjsenæjjah heevehtibie. Mijjen maadteraahkah, aahkah, tjidtjieh, nïejth, vuanovh, mænnjah, vööntemh, gåeskieh, muahrah, seasah jïh jienebh, mijjieh dejtie daan biejjien earoehtibie.
Saemiej åålmege-biejjie! 06.02. 2021 - Lahkoe Saemiej åålmege-biejjine!
Jåvle orreje daan biejjien 13.01. 2021 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.
Orre aalkoekuvsje aalka 11.01. 2021 - Voestes tjåanghkoen orre aalkoekuvsjesne daan våhkoen. Luste sjædta orre kuvsjem aelkedh, jïh studentide gaavnedidh.
Dellie gaajhkesh bååstede barkosne 04.01. 2021 - Dellie gaajhkesh daesnie Aajegisnie bååstede barkosne jåvli mænngan. Håhkesjibie hijven barkoejaepie sjædta.
Buerie orre jaepie! 01.01. 2021 - Buerie orre jaepie!
Mov minngemes barkoebiejjie 31.12. 2020 - Daenbien mov minngemes barkoebiejjie Aajegisnie, luste jïh tryjjes orreme, gudtjien dovne barkoevoelpide jïh jeatjabidie! Manne gujht håhkesjem diekie vihth båetedh dijjine lustestalledh 🙂 -Stig Eebren luvhtie
Læhkoe jåvlh 24.12. 2020 - Læhkoe jåvlh!
Jirreden stroehte 23.12. 2020 - Jirreden stroehte, aavoedibie jåvleaajjam råakedh.

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.