Saernieh

Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie 12.08. 2020 - Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie. Luste vihth aelkedh barkedh, jïh gaajhkh barkoevoelph vihth vuejnedh!
Buerie giesie 02.07. 2020 - Dellie maehtebe mijjen luvnie eejehtalledh . Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Digitaale onneseminaare 11.06. 2020 - Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Daan biejjien ts. 18.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese dan bïjre.
Gadtsegarhkh 10.06. 2020 - Daan biejjien vihth Gadtsegarhkh. Gaavnedibie Møllmannsdaelien tjöödtjestimmiesijjesne ts. 1600, jïh debpede ektesne sygkeldibie.
Båetieh mijjine vytnesjidh 09.06. 2020 - Båetieh mijjine vytnesjidh daan iehkeden ts. 1600 raejeste ts. 1900 raajan. Buerie båateme!
Sjædtoeh 04.06. 2020 - Orre tjaalegem «Sjædtoeh» luejhtebe. Maja Krihke Jåma dam åehpiedahta daan iehkeden ts. 1800. Aavoedibie dïsse.
Gierkine gåarodh 26.05. 2020 - Daelie mijjieh viht bååstede. Daan iehkeden ts. 1700 edtja Meerke Krihke Leine Bientie soptsestidh jïh guvvieh vuesiehtidh guktie maehtebe gierine gåarodh.
Eksaamene 24.04. 2020 - Daan biejjien mijjen studenth, mah aalkoekuvsjesne lohkeminie, edtjieh eksaamenem vaeltedh. Læhkoe dijjese.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2020 - Daan biejjien saemien åålmegebiejjiem heevehtibie. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Buerie orre jaepie 04.01. 2020 - Bååstede barkosne daelie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.