Saernieh

Buerie giesie 22.06. 2018 - Dellie learohkh jïh lohkehtæjjah eejehtalleminie aelkieh. Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Saemiedigkieraeriem gaavnedibie 20.06. 2018 - Daan biejjien Saemiedigkieraeriem Stïentjesne gaavnedibie. Edtjebe orre prosjeekth dejtie åehpiedehtedh.
Åarjelsaemien NDLA 07.06. 2018 - Naaken mijjeste dejnie prosjeektine “Åarjelsaemien NDLA`ine” Kråangkesne barkeminie daan biejjien. Hijven ektesne barkedh.
Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne 05.06. 2018 - Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne daan bijjien jïh jirreden. Luste dah jeatjah gïelebarkijh Nöörjesne gaavnedidh.
Åarjelsaemien bieliejaepielohkemem 01.06. 2018 - Læhka dijjese gïeh “åarjelsaemien bieliejaepielohkemem” tjïrrehtamme!
Suehpeden 17. biejjien 17.05. 2018 - Lahkoe biejjine gaajhkesh dovnesh daan biejjien!
Orre Aajegen veaskoeh 15.05. 2018 - Orre Aajegen veaskoeh åadtjeme. Maahtah 100 kråvna åvteste Aajege luvnie åestedh.
Gïelekafé vihth 25.04. 2018 - Gaskevåhkoen voerhtjen 25.b. ts. 18 vihth Gïelekafé Solheim Pensjonaatesne sjædta. Båetieh datne aaj!
Ræhpas tjåanghkoe Plassjesne 24.04. 2018 - Saemiedigkie ræhpas tjåanghkose böörede Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaaten bïjre, dæjstan voerhtjen 24.b. ts. 18 Aajegisnie, Plassjesne.
Utnieh hijven påaske! 23.03. 2018 - Dellie eejehtalleme aalka. Utnieh hijven påaske!

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.