Saernieh

Gadtsegarhkh rahkan 15.11. 2017 - Bååhkesjibie tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Mijjen leah væjkeles bååhkesjæjjah! Njaelkies laajpetjh.
Saemien filmebiejjie 11.11. 2017 - Daenbien saemien filmebiejjie storstuggesne. Båetieh datne aaj!
Gïelekafé vihth 26.10. 2017 - Daenbien vihth Gïelekafé Solheim Pensjonat:sne, ts. 18. Båetieh amma!
Gadtsegarhkh golken 18.10. 2017 - Tjåanghkosne Gadtsegarhkh tryjjedibie jïh aalkeme krovhte-fealloem darjodh.
åaspt 2 16.10. 2017 - Daelie mijjen gïelekuvsje åarjelsaemien pratihkeles tsiehkine 2.boelhke aalkeme. Gïeltegs!
Tjaktjen tjåanghkoe 01.10. 2017 - Gæjhtoe Tjaktjen Tjåanghkoe, gïeltegs jïh buerie programmen åvteste. Gaajhkesh mijjieh learohkh, studeenth jïh lohkehtæjjah madtjeles.
Gïeletjåanghkoe jåas 26.09. 2017 - Aavoedibie gïeletjåanghkose jåarkeskuvline. Gïeltegs programme tjaktjen tjåanghkoen noerekonferansesne. Edtjebe dovne Fovsenasse jïh Snåasese.
Gadtsegarhkh skïereden 20.09. 2017 - Praahkesne tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Gööleminie jïh vuertieminie mejtie dïjpeminie.
Gïelekafe 14.09. 2017 - Luste gïelekafesne årrodh! Spïeledibie jïh saemestibie. Tryjjes!
Veadtam gårredh kuvsje 08.09. 2017 - Lïereminie guktie veadtam gårredh kuvsjesne. Nov gujhth sööjmes barkoe, men væjhkelåbpoe sjïdtebe jïh tjaebpebe sjædta.

Tjåanghkoesijjie

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Daate vihkeles barkoeh. Gïeletjåanghkosne edtja åarjelsaemien gïele govledh, vååjnedh jïh nuhtjedh. Tjåanghkoeh aamhtesi mietie, jïh dejnie ovmessie gïele- jïh kultuvredarjomh.

Learoevierhtieh

Vihkeles learoevierhtieh evtiedidh mah åarjelsaemien tsiehkide sjïehtedamme. Tjaalegh, tjoejh, guvvieh, spïelh, stååkedimmieh jïh digitaale learoevierhtieh leah ovmessieh viehkiedïrregh åarjelsaemien ööhpehtimmesne.

Ööhpehtimmieh

Aajege maahta åarjelsaemien ööhpehtimmiem learoehkidie jåarhkeskuvlesne faaledh, dovne klaassetjïehtjelisnie jïh maajeööhpehtimmesne. Maehtebe aaj aalkoekuvsjh geervealmetjidie faaledh Saemien jïlleskuvline ektine. Ovmessie gïeledaltesidie ööhpehtibie.

Daajroeh

Åarjelsaemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh evtiedidh vihkeles barkoe Røros-saemien dajvesne. Aajege ovmessie prosjeektigujmie saemien vuekie- jïh kultuvredaajrosne barkeminie, jïh illeldahkh dejstie prosjeektijste daesnie vuesiehtibie.