Njealjeden biejjien gïelevåhkosne

Tjaelije Toini Bergstrøm 11 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Njealjeden biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien njealjeden biejjien gïelevåhkosne. Jalhts leah vaahresne nåhkedidh, saemien gïelh jåerhkieh kreeptjedidh. Nov lea håhkoe.

Category:
  Bokse