Njealjeden biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Boks  /  Njealjeden biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien njealjeden biejjien gïelevåhkosne. Jalhts leah vaahresne nåhkedidh, saemien gïelh jåerhkieh kreeptjedidh. Nov lea håhkoe.

Kategori:
  Boks