Jåvle orreje daan biejjien

Tjaelije Toini Bergstrøm 2 våhkoeh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Jåvle orreje daan biejjien

Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.

Category:
  Bokse