Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne

Tjaelije Toini Bergstrøm 2 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien gåalmeden biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme.

Category:
  Bokse