Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne

Tjaelije Toini Bergstrøm 2 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien vïjhteden biejjien gïelevåhkosne. Akte sjïdtije voerkesvoete saemiej luvnie gïelen jïh gïeleveeljemen bïjre, jïh ahkedh jienebh veeljieh meatan årrodh kuvsjine juktie gïelem bååstede vaeltedh maam aarebi boelvh leah dasseme.

Category:
  Bokse