Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien vïjhteden biejjien gïelevåhkosne. Akte sjïdtije voerkesvoete saemiej luvnie gïelen jïh gïeleveeljemen bïjre, jïh ahkedh jienebh veeljieh meatan årrodh kuvsjine juktie gïelem bååstede vaeltedh maam aarebi boelvh leah dasseme.

Kategori:
  Boks