Kuvsje gierkiejgujmie gåarodh

Tjaelije Toini Bergstrøm 12 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Kuvsje gierkiejgujmie gåarodh

Aajege kuvsjese njoktjen askesne 2019 böörie gusnie lïerh guktie gierkiejgujmie gåarodh. Kuvsjen ulmie lïeredh guktie gierkiejgujmie gåarodh ovmessie vuekine jïh maalli mietie jïh dan bïjre saemiestidh. Kuvsjen lohkehtæjja lea Meerke Krihke Leine Bientie.

Mierie jïh öörnege:

Kuvsje njoktjen 8.b. raejeste 10.b. raajan 2019 jåhta, 17 tæjmoeh.
Aalka bearjadahke ts. 17.00 – 20.00, laavvadahke ts. 09.00 – 17.00 jïh aejlege ts. 09.00 – 15.00. Aajegisnie, Rørosen jåarhkeskuvlesne. Plassjesne.

Kuvsjesne vuekiej bïjre lïerh gosse gierkiejgujmie ovmessie maalli mietie gåarodh. Lohkehtæjja sæjhta ovmessie leahtah jïh vuekieh vuesiehtidh. Fïerhte gåaroje sov jïjtje maallen mietie gååre jïh veeljie mejstie sæjhta gåarodh. Edtja barkoen bïjre saemiestidh. Ih daarpesjh naan åvtemaahtoeh.

Maam maahtah åvtelhbodti darjodh:

Datne maahtah åvtelhbodti gåaroemassem ryöjredidh, vuesiehtimmien gaavhtan jis sïjhth veaskoem, boenge-skuvmiem jallh beelhtem gåarodh. Jis viehkiem daarpesjh dellie daam åadtjoeh kuvsjesne. Jis naan gyhtjelassh åvtelhbodti barkoen jallh materijaali bïjre åtnah maahtah Meerke Krihkem bïeljelidh e-påastine mbientie@hotmail.com jallh tlf. +47 41288227.

Kuvsjemaaksoe kr. 500

Dah gåarojh tjuerieh jïjtje materijaalh kuvsjese öörnedh. Maahtah daejtie åestedh lifjellbovre.no:este. Kuvsjemaaksoem kuvsjeaalkovisnie maaksah.

Sïjsebïeljelimmie:
goevten 21.b. 2019 åvtelen

Sïjsebïeljelimmie seedth:

Laila Mari Brandsfjell e-påastine laibra@trondelagfylke.no jallh tlf. +47 93265354.
Kuvsjebïevnesh jïh materijaalelæstoem åadtjoeh gosse datne sïjsebïeljelamme.

Sïjsebïeljelimmie lea vïedteldihkie jïh kuvsje aalka jis unnemes 5 almetjh sæjhta gåarodh. Jeenjemes 10 almetjh åadtjoeh meatan årrodh “dïhte-gie-ussjedestiele-prinsïhpine”. Jis sïjhth vielie bïevnesh bïeljelh Laila Mari Brandsfjell jallh vuartesjh öörnegi nuelesne Aajegen Facebook-sæjrosne.

Category:
  Saernieh