Åarjelsaemien NDLA

Tjaelije Toini Bergstrøm 12 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Åarjelsaemien NDLA

Naaken mijjeste dejnie prosjeektine “Åarjelsaemien NDLA`ine” Kråangkesne barkeminie daan biejjien. Hijven ektesne barkedh.

Category:
  Bokse