Bååstede barkose

Tjaelije Toini Bergstrøm 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Bååstede barkose

Gaajhkesh dah lohkehtæjjah bååstede barkose båetieh. Dellie maehtebe aalkedh barkedh vïjhth.

Category:
  Bokse