Buerie orre jaepie!

Tjaelije Malin Wilks 2 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Buerie orre jaepie!

Buerie orre jaepie! Dellie gaajhkesh bååstede barkosne eejehtimmien mænngan mijjen luvnie.

Category:
  Bokse