Digitaale onneseminaare

Tjaelije Toini Bergstrøm 4 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Digitaale onneseminaare

Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Daan biejjien ts. 18.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese dan bïjre.

Category:
  Bokse