Gadtsegarhkh – saemien gïeletjåanghkoe maanide

Tjaelije Toini Bergstrøm 7 jaepie juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Gadtsegarhkh – saemien gïeletjåanghkoe maanide

Gadtsegarhkh lea akte tjåangkoesijjie maanide Rørosen dajvesne. Tjåanghkoem iehkedsbiejjien utnebe akten aejkien fïerhten asken. Daesnie maanah beapmoem åadtjoeh, saemiestieh, tjåanghkoem jïh kultuvreles darjoeminie dåeriedieh.

“Daate hov jieleme!” – Aanta 6 jaepien båeries

Aarebi tjoevkeme, gaertienisnie orreme, goetseme, voejeme, jåvle-vierhkiesijjiem åtneme, gööleme jïh dovne hierhkine, bïenjine jïh råantjojne vuejeme .

Gadtsegarhkh lea namhtah. Ij leah naan jaepieraaste, menh bööremes sjeahta maanide aalterisnie 1:ste 12:se.

Gaskesadth mijjine:

Aaj facebook-sæjroem utnebe, jïh daesnie gaavnedh

Category:
  Saernieh