Gïelevåhkoe bearjadahken

Tjaelije Stig Arne Somby 7 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gïelevåhkoe bearjadahken

Daenbien minikonseerte Tanja Nordfjelline jïh quiz-ïehkede Solheim Pensjonatesne ts. 1900 raejeste. Buerie båeteme!

Category:
  Bokse