Gïelevåhkoe duarstan

Tjaelije Stig Arne Somby 8 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gïelevåhkoe duarstan

Daenbien pressekonferaanse jïh åarjelsaemien audioguide-luejhteme Rørosmuse:sne ts. 1400.

Category:
  Bokse