Gïelevåhkoe Rørosesne

Tjaelije Toini Bergstrøm 2 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Gïelevåhkoe Rørosesne

Gïelevåhkoe 2019

Daatoe: Rïhkeden/Golken 21.– 27. b. 2019
Sijjie: Abpe laante
Gïese: Amma gaajhkesh dovnesh leah bööresovveme!

Datne naan aejkien onterdamme man åvteste saemien ij leah våajnoes tsïegline, mielhkiepaahkine jallh gaskeviermesne?
Saemiedigkie sæjhta saemien edtja iemie jïh jielije bieline årrodh gaajhkesi aarkebiejjeste, jïh dan åvteste Gïelevåhkose böörede rïhkeden/golken 21. b. – rïhkeden/golken27.b. 2019.

Gïelevåhkoen tjïrrh Saemiedigkie sæjhta jarngese bïejedh saemien gïelh våajnoes
darjodh, gaajhkine bieline siebriedahkeste

Maam datne maahtah darjodh? Beapmoelæstoem saemien gïelese jarkoestidh dennie
voenges prïhtjhgåetesne, gïeleprïhtjhgåetiem öörnedidh jallh Gïelevåhkoen plakaatem
dov klaasesne gævnjoestidh.

Dagke dov leah jeatjah hijven åssjalommesh jïh sïjhth meatan årrodh Gïelevåhkosne?

Tjaelieh diekie giellalokten@samediggi.no, jallh gaskesadth dov lïhkemes gïelejarngem!

Daejnie datne Gïelevåhkose 2019 bööresovveme. Årrode meatan gïelelutnjemisnie!

 

Foreløpig program på Røros:

Foreløpig program på Røros

Folkebiblioteket:
– Eventyrlig lørdag 19/10
– Forfatterbesøk/ foredrag

Barnehager og grunnskoler i Røros:
– Eget program med ulike workshops

Kulturelle arrangement:
– Intimkonsert
– Filmvisning

Rørosmuseet:
– Forelesninger med ulike tema om og på sørsamisk

Aajege:
– Utstilling «Naemhtie såårneme – Rørossamer i aviser 1910 – 2017»
– Samisk språkkafe med quiz
– Samisk språkkafe med sytreff
– Forelesningskveld hos Aajege
– Innføringskurs i sørsamisk på Youtube
– Popup språk-kurs rundt på Røros

Familiedag lørdag 26/10:
– Aktiviteter for barn og voksne
– Forelesninger og lanseringer
– Matlaging og matservering

Synliggjøring av språket gjennom effekter.

Har du bidrag til språkuka på Røros ta kontakt med Aajege ved Toini Bergstrøm på mail. toibe@trondelagfylke.no
Programmet for språkuka er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

Category:
  Saernieh