Åarjelsaemien Gïeleviermie 2017

Tjaelije Toini Bergstrøm 7 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Åarjelsaemien Gïeleviermie 2017

Gïeleaernie Raarvihkem tjïeltesne ektiebarkoen tjïrrh Saemien Gïelejarngine, Saemiedigkie Sveerjesne, Aajeginie Plassjesne jïh Gïelem nastedh Snåasen tjïeltesne aavojne Gïeleviermien seminaarese 2017 böörieh ruffien 21 – 22:b.

Gïeleviermien ulmieh:

Sijjiem öörnedh gusnie åarjelsaemien gïelem soptsestibie, govlebe jïh vuejnebe.

  1. Buerebe maahtoem gïelebarkoen bïjre vedtedh dejtie mejtie meatan.
  2. Maahtoeh jïh dååjrehtsh åarjelsaemien gïelebarkoen bïjre joekedidh.
  3. Viehkiehtidh viermiem gïelemaahtojne skaepiedidh åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren maahtoedajvesne

Ulmiedåehkie:

Saemien gïelebarkijh jïh dah gïeh ïedtjh saemien gïelide utnieh jïh vaajtelieh maahtoem åarjelsaemien gïelen bïjre jillebe daltesasse bïejedh, dovne sveerjen jïh nöörjen bielesne Saepmesne.

Gaskevåhkoe, ruffien 21. biejjien:

Gïeledïrregh Divvunistie – Maja Lisa Kappfjell,  Åarjel-saemien digitaale learoevierhtieh voestesgïeline jåarhkeskuvlen daltesasse, NDLA:sne – Liv Karin Joma, Gïelebamman bïjre – Gærjah, Digitaale gïelepeannan bïjre – Karin Solgren jïh Màvsulasj – prosjeekten bïjre – Bruce Duollja.

Daan jaepien aamhtese “Gïeledïrregh”.

Duarsta, ruffien 22. biejjien:

Åarjelsaemien gïelejarngh Gïelem nastedh, Aajege, Saemien gïlejarnge jïh Gïeleaernie edtjieh sijjen barkoen bïjre soptsestidh.

Lohkh vielie programmen bïjre daesnie: Programme Gïeleviermie 2017

Jis sïjhth meatan årrodh tjoerh Gïeleaernien gåajkoe bïeljelidh ruffien 9. b. 2017 åvtelen:

Seminaare åesehts menh beapmoeh jïh jïjjehtovvemem jïjtse maaksa.

Dongkh beapmoeh jïh jïjjehtovveme Limingen guessiegaertenen gåajkoe, tlf +47 743 35224.

  • Gåetieluhpie aeredsbeapmojne: Tjïehtjele akte almetjasse kr. 850/ tjïehtjele göökte almetjidie kr. 1050/ tjïehtjele golme almetjidie kr. 1250/ tjïehtjele njieljie almetjidie kr. 1450
  • Beapmoe voestes biejjien kr. 150/ beapmoe voestes jïh mubpien biejjien kr. 300
  • Prïhtjege: Voejelaejpie jïh sietieslaejpie kr. 100
  • Gaskebiejjiebeapmoeh jïh minngiebeapmoe kr. 275

Jis vielie bïevnesh sïjhth dle gaskesadth:

Buerie båeteme!

Category:
  Saernieh