Saemien healsoe- jïh sosialfaagen seminaare

Tjaelije Toini Bergstrøm 10 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Saemien healsoe- jïh sosialfaagen seminaare

Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter på Røros har i samarbeid Sametinget gleden av å invitere deg til nettverksseminar på Stjørdal.

Mandag 11. og tirsdag 12. desember 2017
Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal

Samisk helse- og sosialfaglig nettverkseminar er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere i sørsamisk område, og en viktig arena for kunnskapsformidling og -utveksling, samt nettverksbygging.

Tema for årets seminar:
Tema for begge dagene av seminaret er «Aktuelle helsefaglige aktiviteter og satsninger for sørsamisk område» somfølges opp med ulike foredrag om tiltak og prosjekter knyttet til det sørsamiske området. Laila Daerga fra Universitetet i Umeå presenterer sitt doktorgradarbeid  ”Att leva i två världar – hälsoaspekter bland renskötande samer”. Tove Mentsen Ness fra Nord universitet presenterer sitt doktorgradarbeid «Hjemmesykepleie i spredtbygde strøk. Historier fra sørsamiske eldre personer som bor alene og deres sykepleiere». Elisabeth Gerhardsen fra SANKS foreleser om «Når krenkelser går i arv». Foredraget handler om psykiske følger SANKS ser som et ledd av fornorskningen, og det presset mange samer kjenner på knyttet til kultur, levemåte, næring, språk osv. SANKS v/Per Martin Westerfjell og Truls Weissner kommer og snakke om SANKS sine strategier i sørsamisk område. Program under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål:
Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:
– Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
– Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
– Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:
– Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid
– Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Inger Marit Eira-Åhrèn, Ingrid Jåma, Sara Bransfjell og Anne Lajla Westerfjell Kalstad sammen med Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i sørsamisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør med inntil 15 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 7. november

Du som vil delta fyller ut vedlagte påmeldingsblankett under som returenes den til Aajege v/ Toini Bergstrøm, eventuelt på mail: toini.bergstrom@stfk.no. Ved spørsmål kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 72 41 93 00, mobil 90 72 35 13 eller mail.

Du finner invitasjon, påmeldingsblankett og program her.

 

Category:
  Saernieh