Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.

Tjaelije Toini Bergstrøm 11 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.

Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.

Category:
  Bokse