Biejjie jarkele

Tjaelije Helen Blind Brandsfjell 4 våhkoeh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Biejjie jarkele

Daan biejjien biejjie jarkele. Dellie gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea daan biejjien, numhtie maahta dïhte daelvie sjædta. (LAT)

Category:
  Bokse