Biejjie jarkele

Av Helen Blind Brandsfjell 4 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Biejjie jarkele

Daan biejjien biejjie jarkele. Dellie gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea daan biejjien, numhtie maahta dïhte daelvie sjædta. (LAT)

Kategori:
  Boks