Gåalmede biejjien gïelevåhkosne

Tjaelije Toini Bergstrøm 11 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gåalmede biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien gåalmede biejjien gïelevåhkosne, jïh Aajege orre learoevierhtieh “Aelhkielohkeme heefth luajhta. Daan iehkeden maahta aaj åarjelsaemien saalmh Plaassjen gærhkosne laavlodh.

Category:
  Bokse