Gåalmede biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 11 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Gåalmede biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien gåalmede biejjien gïelevåhkosne, jïh Aajege orre learoevierhtieh “Aelhkielohkeme heefth luajhta. Daan iehkeden maahta aaj åarjelsaemien saalmh Plaassjen gærhkosne laavlodh.

Kategori:
  Boks