Gïelevåhkoe laavadahken

Tjaelije Stig Arne Somby 1 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gïelevåhkoe laavadahken

Daenbien, ts. 1100 raejeste, fuelhkiebiejjie Aajegisnie jïjnjh ovmese darjomigujmie abpe fualhkan. Ts. 1600 maahtah bearkoekrovhtem byöpmedidh Gallas:en luvnie.

Category:
  Bokse