Gïelevåhkoe laavadahken

Av Stig Arne Somby 2 år siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelevåhkoe laavadahken

Daenbien, ts. 1100 raejeste, fuelhkiebiejjie Aajegisnie jïjnjh ovmese darjomigujmie abpe fualhkan. Ts. 1600 maahtah bearkoekrovhtem byöpmedidh Gallas:en luvnie.

Kategori:
  Boks