Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie

Tjaelije Helen Blind Brandsfjell 2 jaepie juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie

Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie.

Daan biejjien mijjieh gaajhkh mijjen væjkeles jïh vïssjeles nyjsenæjjah heevehtibie. Mijjen maadteraahkah, aahkah, tjidtjieh, nïejth, vuanovh, mænnjah, vööntemh, gåeskieh, muahrah, seasah jïh jienebh, mijjieh dejtie daan biejjien earoehtibie.

Category:
  Bokse