Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie

Av Helen Blind Brandsfjell 11 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie

Daan biejjien mijjieh gaajhkh mijjen væjkeles jïh vïssjeles nyjsenæjjah heevehtibie. Mijjen maadteraahkah, aahkah, tjidtjieh, nïejth, vuanovh, mænnjah, vööntemh, gåeskieh, muahrah, seasah jïh jienebh, mijjieh dejtie daan biejjien earoehtibie.

Kategori:
  Boks