Lahkoe jåvlh

Tjaelije Toini Bergstrøm 9 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Lahkoe jåvlh

Dellie jåvle-eejehtalleme mijjen luvnie. Gaavnedibie vïjhth jåvli mænngan. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

Category:
  Bokse