Tjïjhtjede biejjien gïelevåhkosne

Tjaelije Toini Bergstrøm 5 askh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Tjïjhtjede biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien tjïjhtjede jïh minngemes biejjien gïelevåhkosne. Daan biejjien Hånesåsenisnie Saemien Healsoedåehkien ektine tjåanghkenibie.

Category:
  Bokse