Tjïjhtjede biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 11 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Tjïjhtjede biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien tjïjhtjede jïh minngemes biejjien gïelevåhkosne. Daan biejjien Hånesåsenisnie Saemien Healsoedåehkien ektine tjåanghkenibie.

Kategori:
  Boks