Gielevåhkoe: Ålkone stååkedidh

Av Toini Bergstrøm 8 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Gielevåhkoe: Ålkone stååkedidh

Daelie edtjebe ålkone stååkedidh mijjen luvnie Aajegisnie. Ts. 1000 “Gadtsegarhkh” jïh “Fueriegadtjh” ts. 1230 aalka. Luste sjædta!

Kategori:
  Boks