Gïelevåhkoe: Seminaare jïh lohkeme

Av Aajege 3 år siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelevåhkoe: Seminaare jïh lohkeme

Daenbien seminaare Storstuggusne ts. 11 -14, Saemien healsoe jïh kultuvreguarkalimmien bïjre.

Ts. 19 raejeste jis lohkeme Rørosmuseesne » Samer og reindrift i Namsenfjorden» Nils Roger Dunajne.

Kategori:
  Boks