Healsoeseminaare Sjïeredaelesne

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Boks  /  Healsoeseminaare Sjïeredaelesne

Healsoeseminaare Sjïeredaelesne jååktan jïh daan biejjien. Ij dan gallesh mah dejnie healsoeseminaarine aerebe orreme, daan jaepien mahte 90 almetjh daesnie. Hijven!

Kategori:
  Boks